SWD-ST-NAVI – Nawigacja do miejsca zdarzenia

Opis działania funkcji przesyłania danych do nawigacji do zdarzenia przy wykorzystaniu terminali statusów firmy ELTE GPS.

 

Moduł systemu SWD-ST NAVI może działać w dwóch trybach przekazywania współrzędnych miejsca zdarzenia do terminala statusów. Tryby przełączane są za pomocą funkcji „Podczas nawigacji korzystaj wyłącznie z bazy TERYT” dostępnej w ustawieniach terminali statusów.

W przypadku wyłączenia tej funkcji system przekazuje do terminala współrzędne znajdujące się w chwili dysponowania danego pojazdu w karcie zdarzenia. Współrzędne takie mogą pochodzić z katalogu obiektów systemu SWD-ST, z modułu MapaST3 lub mogą zostać wpisane ręcznie.

W przypadku włączenia tej funkcji system przechodzi w tryb współpracy z serwerem KW.EMAX firmy ELTE GPS znajdującym się w danej w KW PSP.

W trybie współpracy z KW.EMAX po zadysponowaniu pojazdu system działa zawsze zgodnie ze schematem:

 1. Przyjecie karty zdarzenia przez dyspozytora
 2. Przekazanie do usługi SELTE informacji o zadysponowaniu danego pojazdu
 3. Utworzenie zapytania do serwera KW.EMAX
 4. Odpytanie serwera KW.EMAX o współrzędne do nawigacji na podstawie danych adresowych w karcie zdarzenia
 5. Oczekiwanie na wyszukanie współrzędnych w bazie danych
 6. Odebranie współrzędnych lub komunikatu o ich braku
 7. Połączenie otrzymanych współrzędnych z kartą zdarzenia i powiadomienie użytkownika o wyniku zapytania
 8. Przesłanie Karty Zdarzenia do serwera ELTE
 9. Przekazanie Karty do terminala na pojeździe
 10. Wyświetlenie informacji na terminalu

System odpytuje serwer ELTE o współrzędne miejsca zdarzenia podając adres czyli: gminę, miejscowość, ulicę oraz numer. W zwrotnej informacji od serwera otrzymuje współrzędne wyszukane z bazy danych zgodnie z następującym schematem:

 1.  Sprawdzane jest czy w bazie istnieje dokładny, podany punkt adresowy i jeśli punkt adresowy istnieje zwraca współrzędne tego punktu adresowego
 2. Jeśli punkt nie istnieje sprawdza czy istnieje ulica i zwraca współrzędne punktu znajdującego się na środku ulicy informując o tym system SWD-ST
 3. Jeśli ulica nie istnieje sprawdza czy istnieje miejscowość i zwraca współrzędne środka miejscowości informując o tym system SWD-ST
 4. Jeśli miejscowość nie istnieje zwraca informację, że nie znaleziono współrzędnych.
 5. Jeśli system SWD-ST otrzyma więcej niż jedną współrzędną dla przesłanego zapytania także wyświetli komunikat o braku współrzędnych do nawigacji

System SWD-ST po odebraniu informacji o współrzędnych oraz poziomie ich dokładności wysyła do terminala otrzymane informacje bez wpływania na ich zawartość. Użytkownik każdorazowo informowany jest o dokładności wyszukanej lokalizacji w oknie informacyjnym terminali statusów na dole ekranu.

 

 

Podczas korzystania z mechanizmów odpytywania serwer KW.EMAX firma ABAKUS Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.  nie ma wpływu na jakość, ani dokładność działania mechanizmów geolokalizacji. W całości odpowiada za nie oprogramowanie firmy ELTEGPS.

Komentowanie jest wyłączone