SWD-ST-NAVI – Konfiguracja modułu dla terminali ELTE GPS

Instrukcja konfiguracji i weryfikacji działania integracji systemu SWD-ST z terminalami statusów firmy ELTE GPS w systemie SWD-ST 2.5

 

Weryfikacja konfiguracji modułu SWD-ST NAVI obsługującego terminale statusów firmy ELTE składa się z 2 etapów:

Etap 1 – Konfiguracja usługi ELTE na serwerze SWD-ST

Etap 2 – Konfiguracja w ramach aplikacji SWD-ST

UWAGA! Wszystkie poniższe czynności powinny być wykonywane przez osoby odpowiedzialne za sprzęt teleinformatyczny oraz posiadające wiedzę nt. działania podstawowych funkcji systemu Windows oraz SWD-ST. Nieumiejętne zmiany w konfiguracji mogą doprowadzić do uszkodzenia konfiguracji.

 

Etap 1 – Konfiguracja usługi ELTE na serwerze SWD-ST.

Usługa ELTE odpowiedzialna jest za komunikację z serwerem wojewódzkim terminali statusów (nazwa robocza: SERWER.KW.EMAX)

W ramach konfiguracji oraz diagnostyki działania usługi należy odnaleźć folder instalacyjny systemu (zazwyczaj jest to folder \SWDST25\DEVICES\SELTE ) Struktura katalogów zawiera pliki wykonywalne, biblioteki, konfiguracje oraz logi.

W przypadku problemów z całkowitym brakiem funkcji terminali statusów ELTE GPS (brak przesyłania komunikatów, statusów) należy wykonać restart usługi. Aby to wykonać należy wejść na serwerze, na którym zainstalowana jest usługa ELTE do konfiguracji usług Windows [ Menedżer serwera->Konfiguracja->Usługi ], odnaleźć usługę o nazwie SELTE. Następnie ją zatrzymać – odczekać ok 5 sekund – uruchomić ponownie. Po chwili w Rejestrze wyjazdów powinny ukazać się informacje o nawiązaniu połączenia z pojazdami.

W razie problemów na tym etapie prosimy o kontakt z naszym serwisem, podając informację czy restart był wykonywany i jaki był jego efekt. Dla szybszej obsługi prosimy załączyć plik LOG z folderu SELTE_LOG\ –> bieżąca data.log

Konfiguracja całego rozwiązania integracji opiera się o SERWER.KW.EMAX, zlokalizowany w ramach sieci KW. Każda KP/KM otrzymuje konto dostępowe dla systemu SWD-ST (tzw. EMAX), a w ramach tego konta określane są pojazdy, które mają być monitorowane przez SWD-ST. Ważne jest aby konfiguracja po stronie SERWER.KW.EMAX oraz w SWD-ST były identyczne, w przeciwnym wypadku możliwe są błędy w działaniu usługi. Dlatego weryfikację konfiguracji należy rozpocząć od uzyskania od administratora/opiekuna wojewódzkiego aktualnej listy terminali, jakie przypisane są do konta EMAX. Należy pamiętać, że konto dla aplikacji RejestrGPS oraz SWD-ST są różne – dla SWD-ST ważne jest to konto dedykowane.

W celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności konfiguracji SWD-ST z serwerem KW.EMAX należy odszukać plik konfiguracji i otworzyc go. Informacje nt. Adresu i portu  serwera ACS SWD-ST, serwera KW.ELTE.EMAX oraz dane konta i obsługiwane sterowniki terminali znajdują się w pliku SELTE.XML Poniżej przykład pliku:

 <config_elte>

<ip_address>192.168.X.Y</ip_address> – IP SERWERA KW.ELTE.EMAX

<ip_port>XXXX</ip_port> – PORT SERWERA KW.ELTE.EMAX

<ip_address_acs>192.168.X.Y</ip_address_acs> – IP serwera SWD-ST

<ip_port_acs>2525</ip_port_acs> – PORT serwera SWD-ST
<elte_login>LOGIN_ELTE</elte_login> – login do SERWERA KW.ELTE.EMAX – nadawany przez administratora KW
<elte_password>HASLO_ELTE</elte_password> – hasło do serwera KW.ELTE.EMAX
<StartupMode>2</StartupMode> – parametr konfiguracji – NIE WOLNO ZMIENIAĆ
<send_timeout>60</send_timeout> – Czas oczekiwania na włączenie terminala na pojeździe [w sek.]
<SendConnectionInfo>false</SendConnectionInfo> – Parametr decyduje czy w systemie mają być wyświetlane informacje o nawiązaniu i utraceniu połączenia z terminalem. Wartość false nie wyświetla informacji.
<ExactNavig>false</ExactNavig> – Parametr decyduje o zachowaniu usługi jeśli adres miejsca zdarzenia jest inny niż współrzędne uzyskane z serwera KW_EMAX. Jeśli na przykład pytamy o Pcim, ul. Polna 2, a otrzymamy współrzędne Pcim, ul. Polna przy wartości false współrzędne mimo niezgodności zostaną przesłane do terminala, wartość true w omawianym przypadku zablokuje wysyłanie współrzędnych do terminala.
<obiekt id=”51111″ > – ID 1-ego pojazdu w ramach konta dla danej KP/KM
[…]
</obiekt>

Po uzyskaniu takiej listy należy sprawdzić numery sterowników(terminali) z plikiem SELTE.XML – każdy pojazd to 1 wpis sekcji OBIEKT ID=5xxxx

Jeżeli zostaną wykryte jakiekolwiek różnice, należy wpisy te skorygować. Najlepiej zwracając się do naszego serwisu. Najczęściej występujące błędy w konfiguracji wymienione są poniżej. Każda z sytuacji ma odzwierciedlenie w pliku LOG, znajdującym się w folderze SELTE_LOG\rrrr-mm-dd.log:

 a) SERWER.KW.EMAX posiada więcej pojazdów niż posiadane licencje w SWD-ST

 WPIS w LOG:

— Przekroczono licencjonowaną ilość obsługiwanych pojazdów.

 Rozwiązanie: Należy sprawdzić ilość posiadanych licencji w SWD-ST ( menu SYSTEM->Certyfikaty-> ELTE xY ) z konfiguracją terminali otrzymaną od KW. W razie rozbieżności należy wyjaśnić je z KW.

b) SERWER.KW.EMAX posiada pojazdy nieznane w konfiguracji SWD-ST 

 WPIS w LOG:

– ContainerELTE: ProcessPozycja – na liście nie znaleziono obiektu o podanym id: 5xxxx

Rozwiązanie: Należy zweryfikować konfigurację otrzymaną z KW ze stanem faktycznym na pojazdach i zgłosić do KW potrzebę zmiany na serwerze KW.EMAX.

c) SERWER.KW.EMAX nie posiada wpisów, które znajdują się w konfiguracji SWD-ST

WPIS w LOG:

– Manager: _acc_OnGetFrame: Otrzymano ramkę zawierającą zapytanie o nieobsługiwany obiekt id: 5xxxx

Rozwiązanie: Analogicznie do pkt. b)

 Wszystkie powyższe sytuacje wymagają uzyskania z KW PSP listy terminali obsługiwanych w ramach danej KP/KM. W razie problemów z konfiguracją na tym poziomie prosimy o kontakt z naszym serwisem przekazując uzyskaną wcześniej wspomnianą listę terminali.


Poziom 2 – Konfiguracja w ramach aplikacji SWD-ST

Konfiguracja w ramach aplikacji SWD-ST odpowiada za prawidłowe przypisanie ID terminala do konkretnego pojazdu w BSIS oraz wyświetlane w Rejestrze Wyjazdów statusy i ich interakcję ze zdarzeniem.

Konfiguracja terminali statusów znajduje się w menu SYSTEM-> Ustawienia -> Konfiguracja urządzeń ->Terminale -> ELTE (należy posiadać uprawnienie do konfiguracji urządzeń)

W oknie konfiguracji widoczne są aktualnie skonfigurowane terminale.

UWAGA! Należy pamiętać, że konfiguracja w pliku SELTE.XML i w menu Ustawienia SWD-ST muszą zawierać identyczne listy terminali. W przypadku jakichkolwiek zmian w jednym z tych miejsc, należy zmianę wprowadzić także i w drugim!

Poniżej okna z lista terminali znajdują się 3 opcje:

Automatycznie wysyłaj współrzędne z karty zdarzenia – czy SWD-ST ma wysyłać do terminala współrzędne z karty zdarzenia czy wyłącznie adres

Alarmowanie przy dysponowaniu – czy SWD-ST ma wysyłać kartę zdarzenia na terminal w momencie dysponowania. Uwaga! w przypadku obsługi systemu terminali przez podległe JRG należy uzyskać certyfikat dla każdej takiej JRG!

Podczas nawigacji korzystaj wyłącznie z bazy TERYT – czy system SWD-ST ma korzystać z funkcji, która powoduje odpytanie serwera KW.EMAX o współrzędne na podstawie adresu z karty zdarzenia. W tym trybie ignorowane są współrzędne wpisane „ręcznie” do karty zdarzenia. Szczegółowy opis działania tego mechanizmu w artykule „Nawigacja do zdarzenia”.

Podczas nawigacji wymagaj powiązania z bazą TERYT – czy system SWD-ST ma korzystać z funkcji, która powoduje odpytanie serwera KW.EMAX o współrzędne na podstawie adresu z karty zdarzenia w przypadku jeśli dane podane w karcie zdarzenia nie są zgodne z bazą TERYT (kropki inne niż zielone)

Aby sprawdzić szczegółową konfigurację terminala w SWD-ST należy wybrać pojazd z listy i wejść klawiszem EDYTUJ. W oknie konfiguracji można:

– zmieniać numer sterownika  – OSTROŻNIE i z pełną świadomością!

– zmieniać zestawy statusów używanych na terminalu [ opcja Użyj zestawu ]

– zmieniać poszczególne pozycje statusów [ kolumna Opis ]

– zmieniać akcje wykonywane w Rejestrze Wyjazdów [ kolumna CZAS OPERACYJNY] na podstawie danego statusu – OSTROŻNIE – akcje maja bezpośredni wpływ na działanie Rejestru wyjazdów i notowanie czasów wyjazdów do zdarzeń

– zmieniać przypisanie terminala do pojazdu – np. w przypadku zmiany pojazdu. [kolumna Dla samochodu]

UWAGA! Każdorazowa zmiana konfiguracji terminali statusów wymaga restartu usługi SELTE!

Przypominamy, iż zgodnie z architekturą systemu SWD-ST jeden pojazd może być wyposażony w 1 terminal. SWD-ST obsługuje jednocześnie wiele typów terminali, pod warunkiem unikalności na danym pojeździe. W przypadku posiadania terminali typu DTS, konieczne jest ich przeniesienie na inne pojazdy oraz rekonfiguracja lub usunięci ich konfiguracji z zakładki Terminale=>DTS,

W przypadku problemów na tym poziomie prosimy o kontakt z naszym serwisem podając  którego pojazdu/jednostki dotyczy problem oraz opis wykonanych czynności i problemu.

Komentowanie jest wyłączone