3.1-Tworzenie nowego projektu/szablonu mapowego z plików

informacja

Aby Stworzyć nowy projekt map z plików należy wgrać podkłady mapowe do folderu aplikacji „Warstwy”.

Następnie utworzyć nowy projekt ( ikona plus ) lub szablon projektów ( ostatnia ikona ) poprzez menadżer projektów:

plik1

Powstał pusty projekt mapowy. Należy dodać do niego powłokę statyczną a do niej warstwę statyczną z pliku:

plik1

Otworzy się okno dzięki któremu można wybrać pliki z podkładem, którego chcemy użyć.

Po dodaniu warstwa pojawi się w oknie menadżera warstw w zaznaczonej przed dodaniem powłoce:

plik1

Po dodaniu warstwa posiada przypisane style domyślne. Aby je zmienić należy użyć prawego przycisku myszy na danej warstwie w menadżerze warstw i wybrać ustawienia lub zaznaczyć warstwę i użyć ikony klucza w menadżerze.

Otwarte zostało okno konfiguracyjne warstwy:

W oknie tym można dokonać konfiguracji wielu opcji, które zostały opisane poniżej.

plik1

Po wybraniu odpowiednich ustawień i stylów do wyświetlania warstwy zatwierdzić zmiany przyciskiem „Ok”

 

plik1 funkcjonalności

plik1 W zakładce Wygląd dostępne są wszystkie ustawienia wizualne warstwy

plik1Ikona folderu służy do wczytania ustawień warstwy natomiast dyskietki do zapisu do pliku tych ustawień

plik1Poziomy powiększenia (skale) dla których są dostępne dane style wizualne (patrz -> (6) Lista stylów)

plik1Wybór zakresu przedziału poziomów powiększenia dla którego obowiązują dane style wizualne

plik1Dodawanie nowego stylu dla danego typu obiektu(punkt / linia / obszar / etykieta)

plik1Lista stylów użytych dla danej grupy poziomów powiększenia


F5  Zwija/Rozwija okno menadżera stylów

F6  Włącza/ Wyłącza przezroczystość okna menadżera stylów

 

plik1 Otwiera okno dodawania nowego projektu

plik1 Otwiera okno edytowania istniejącego projektu

plik1 Usuwa wybrany projekt (nie jest możliwe usunięcie wszystkich projektów/szablonów, w menadżerze musi pozostać przynajmniej jeden projekt/szablon)

plik1 Zapisuje wszystkie projekty

plik1 Zapis projektu/szablonu do pliku

plik1 Odczyt projektu/szablonu z pliku

plik1 Otwiera okno dodawania nowego szablonu


plik1 uwagi

1 wektorowa warstwa map = minimum 3 pliki o tej samej nazwie lecz innym rozszerzeniu ( .shp , .shx , .dbf )

Warstwy rastrowe zapisywane są w jednym pliku (obsługiwane typy plików: .tif , .tiff , .sid , .jp2 , .bmp , .jpg , .jpeg , .png)

 

Podczas zapisu, projekty/szablony przechowywane są w bazie danych systemu SWD-ST. Nawet jeśli wcześniej istniał plik z projektem/szablonem i został on wczytany do aplikacji to zapisanie powoduje umieszczenie go w bazie danych SWD-ST i nie zaktualizuje pliku, stanie się to dopiero podczas zapisu projektu/szablonu do pliku.

Projekty są przypisywane dla każdego użytkownika osobno, szablony natomiast raz wczytane przez administratora są widoczne u każdego użytkownika w menu głównym aplikacji w podmenu „Szablony projektów”


Komentowanie jest wyłączone