Edycja Katalogu Obiektów

Uwaga!!!

Poniższa instrukcja opisuje działania modułu w wersji 2.5.113.xx

W celu zapewnienia prawidłowej współpracy systemu SWD-ST z terminalami statusów oraz usprawnienia pracy w systemie SWD-ST konieczne jest uporządkowanie katalogu obiektów znajdującego się w systemie. W systemie SWD-ST v2.0 istniał katalog obiektów w całości utworzony przez użytkowników i w wielu przypadkach zawierał informacje wybiegające zakresem poza katalog administracyjny kraju. Znajdowały się tam takie dane jak przypisanie miejscowości i ulic do obsługujących je jednostek, współrzędne geograficzne czy szczególne obiekty z przypisanym im planami ratowniczymi. Podczas modernizacji podjęta została decyzja, że katalog ten ma być utworzony na podstawie krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT, który jest oficjalną jawną bazą podziału administracyjnego kraju. Zastąpienie katalogu obiektów katalogiem TERYT niestety spowodowałoby utratę danych stworzonych przez użytkowników dlatego podczas migracji została podjęta próba połączenia tych katalogów. Połączenie to polegało na tym, że proces migracji porównywał pozycje istniejące w katalogu obiektów z pozycjami TERYT i jeśli były one w całości zgodne (zgodna nazwa oraz przypisanie do gminy) łączył je. Pozostałe pozycje zostały oznaczone na szaro jako nieprzypisane. Te pozycje należy teraz uporządkować.

 

 

Ta część porządkowania katalogu odbyła się automatycznie.

Pozostałe czynności są opisane poniżej i muszą być wykonane przez użytkowników w następującej kolejności:

 1. Dodanie całego obszaru chronionego i połączenie go z istniejącym katalogiem
 2. Uporządkowanie niezgodnych nazw miejscowości
 3. Obsługa przysiółków oraz innych integralnych części miejscowości
 4. Obsługa miejscowości o tych samych nazwach
 5. Uporządkowanie niezgodnych nazw ulic
 6. Połączenie pozostałych ulic z katalogiem TERYT
 7. Ręczne łączenie duplikatów ulic w katalogu
 8. Uporządkowanie pozycji otrzymanych z Monitoringu
 9. Funkcje dodatkowe

 

 Dodanie całego obszaru chronionego i połączenie go z istniejącym katalogiem

W pierwszej kolejności należy dodać wszystkie miejscowości i ulice z obsługiwanego obszaru administracyjnego. Obiekty te można dodać w katalogu obiektów poprzez użycie przycisku oznaczonego literą „M” i wyborze obszaru gminy lub obszaru całego powiatu który chcemy dodać do systemu.

Czynność tę możemy wykonywać wielokrotnie bez obawy o to, że dodane pozycje powielą istniejące już w katalogu i poprawnie przypisane.

Po dodaniu pozycji TERYT-u łączymy je z istniejącym już katalogiem obiektów, w tym celu należy przycisnąć przycisk oznaczony ikoną „T”.

 

Wybrana funkcja spowoduje skojarzenie wszystkich zgodnych pozycji z bazą TERYT.

W przypadku miejscowości łączone są pozycje o tych samych nazwach oraz przypisaniu do ADM (gmina).

W przypadku ulic algorytm jest trochę bardziej złożony, ponieważ porównywane są również różne warianty nazw ulic (Generała Władysława Andersa = Generała Andersa, Andersa, Władysława Andersa, itd.). Dodatkowo w przypadku ulic system sprawdzi pozycje pod kątem występowania duplikatów i będzie próbował je połączyć w jedną pozycję. W przypadku połączenia duplikatów następujące dane muszą być takie same:

 • współrzędne geograficzne,
 • obsługująca jednostka,
 • opis,
 • dojazd do obiektu – opis,
 • dojazd do obiektu – odległość.

Obecność synonimów oraz plików opisujących obiekty nie ma wpływu na ich złączenie, a dane te są dopinane do pozycji pozostającej po złączeniu.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione ulice można jeszcze złączyć ręcznie.

 

UWAGA!! Ikony [T] używamy tylko 1raz na początku porządkowania Katalogu. Po wykonaniu PONIŻSZYCH KROKÓW ponowne użycie tej ikony może spowodować WYZEROWANIE WSZYSTKICH POWIĄZAŃ utworzonych ręcznie według poniższych instrukcji

Uporządkowanie niezgodnych nazw miejscowości

Po przypisaniu zgodnych pozycji przystępujemy do porządkowania pozostałych niezgodnych nazw miejscowości. Pozycje takie należy przejrzeć i spróbować uzgodnić je z pozycjami pochodzącymi z katalogu TERYT i wyświetlanymi na czarno. Najczęściej występujące problemy w nazwach to:
– cyfry pisane słownie (Pcim I <> Pcim Pierwszy)
– nazwy rozdzielane myślnikiem (Pcim-Kolonia <> Pcim Kolonia)
– dodatkowe znaki spacji na końcu lub na początku nazwy
– błędy w pisowni i literówki
Po wykonaniu tych czynności w katalogu obiektów wszystkie pozycje powinny być prezentowane na czarno, jeśli jednak tak nie jest należy sprawdzić czy pozostałe pozycje w ogóle istnieją w bazie TERYT. Należy również mieć na uwadze, że obiekty tego katalogu zostały zaimportowane zgodnie ze ścieżką Kraj-województwo-powiat-gmina-miejscowość-ulica. Nie importujemy dzielnic oraz integralnych części miejscowości takich jak kolonie czy przysiółki. Bazę TERYT Można samodzielnie przeglądać pod adresem: http://www.stat.gov.pl/broker/access/definitionTree.jspa – system SWD-ST korzysta z danych zawartych właśnie w tej bazie, lecz zaimportowanych w dniu rozpoczęcia migracji, więc wszelkie poprawki naniesione na ten katalog po rozpoczęciu migracji nie są jeszcze uwzględnione w systemie.

Obsługa przysiółków oraz innych integralnych części miejscowości

Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju dzielnice i przysiółki nie są jego głównymi częściami, a w systemie SWD-ST nie ma odpowiednich pól w które możemy je wpisywać pozycje takie nie zostały zaimportowane do katalogu obiektów. Synonimy nazw miejscowości dodajemy przez wybranie funkcji Dopisz z menu kontekstowego dostępnego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w okno synonimów.

Po dodaniu części miejscowości jako synonimy ich odpowiedniki możemy usunąć z listy miejscowości.

Przypisanie przysiółków do miejscowości której są częścią jako jej synonim znacznie ułatwia pracę w systemie . W takim przypadku w karcie zdarzenia przy wybraniu nazwy przysiółka system automatycznie zamieni ta nazwę na nazwę miejscowości której jest on częścią.

Obsługa miejscowości o tych samych nazwach

Jeśli na terenie powiatu istnieje kilka miejscowości o tych samych nazwach, ale znajdujących się w innych gminach w celu ich rozróżnienia zalecamy do każdej dodanie synonimu zgodnie z procedurą opisaną w poprzednim punkcie. W nazwie synonimu wpisujemy raz jeszcze nazwę miejscowości, a dodatkowo w nawiasie dodajemy nazwę gminy, np. „Adamowo (gm. Janków)”

Obsługa takich miejscowości w Karcie Zdarzenia Rejestru wyjazdów wygląda analogicznie jak w przypadku przysiółków. Podczas podpowiedzi nazwy Miasta system wskaże możliwe propozycje nazw, a po wybraniu danej nazwy zostanie ona zastąpiona nazwą podstawową.

Uporządkowanie niezgodnych nazw ulic

Po uporządkowaniu nazw miejscowości należy przystąpić do porządkowania nazw ulic.  W tym przypadku postępujemy podobnie jak w przypadku porządkowania miejscowości, jednak z kilkoma drobnymi różnicami. Po dodaniu całego obszaru administracyjnego w pierwszym kroku ulice również powinny zostać dodane więc ten krok możemy pominąć. Uzgadnianie istniejących nazw ulic z nazwami TERYT wykonujemy tak samo jak dla miejscowości.

Połączenie pozostałych ulic z katalogiem TERYT

W przypadku ulic z pomocą może nam przyjść jeszcze jeden mechanizm umożliwiający powiązanie istniejącej nazwy ulicy z jej nazwą TERYT, jednak zalecamy jej stosowanie jedynie w przypadku jeśli mamy pewność, że nazwa istniejąca jest prawidłowa. Aby powiązać taką nazwę wybieramy funkcję dostępną pod przyciskiem […] dostępnym obok pola wyświetlającego gminę.

W pojawiającym się oknie wybieramy właściwą nazwę i zatwierdzamy. W tym przypadku ulica Hallera zostanie powiązana z nazwą Hallera gen. Józefa z TERYT

Ręczne łączenie duplikatów ulic w katalogu

Jak widać na poniższym zrzucie mamy ulicę Cichą nie spiętą z ADM (kolor szary) i drugą ulicę Cichą złączoną z ADM (kolor czarny). Klikamy w … aby ręcznie wybrać ADM dla ulicy.

Wybieramy ten sam, który posiada ulica skojarzona z ADM


Po zatwierdzeniu wyboru (przycisk OK) system sprawdza, czy mamy już w bazie inną ulicę o identycznej nazwie i przypisaną do wybranego ADM. Jeżeli tak to uruchomi się okno do ręcznego złączenia ulic KO ze sobą.  W oknie należy wybrać co powinno się stać ze szczegółami obu ulic. Domyślnie szczegóły brane są z aktualnie edytowanej ulicy (w naszym przypadku szary wpis „Cicha”) o ile je posiada. Jak widać poniżej edytowana ulica nie posiada żadnych plików i system automatycznie odznaczył tę opcję. Widać również, że jeżeli niczego nie zmienimy to zostaną nadpisane współrzędne.

Po zatwierdzeniu obie ulice złączyły się w jedną spiętą z ADM, posiadającą wszystkie szczegóły (Zgodnie z tym co wybraliśmy powyżej).

Jednocześnie złączane są maksymalnie 2 wpisy – edytowany i pierwszy pasujący do edytowanego. Jeżeli będzie więcej niż 1 wpis zgodny z edytowanym to wszystkie zostaną odpięte od ADM – tak aby użytkownik mógł je w łatwy sposób zlokalizować(zrobią się szare) i poprzez przypisanie do ADM odpowiednio uporządkować.

Uporządkowanie pozycji otrzymanych z Monitoringu

Bardzo częstą przyczyną błędów w katalogu obiektów są obiekty przesyłane do systemu przez firmy przekazujące sygnały z monitoringu. Występują tutaj często nieprawidłowo podawane nazwy miejscowości, ulic, lub nieprawidłowe przypisanie do gmin. Często zdarzają się również sytuacje kiedy do nazwy miejscowości dołączane są kody pocztowe, a do nazwy ulicy numery budynków. Ze względu na zachowanie historii alarmowania każda edycja obiektu przesłana z monitoringu powoduje utworzenie nowego obiektu w SWD-ST. Dodatkowo ulicy czy miejscowości do której przypisany jest obiekt monitoringu nie możemy usunąć z systemu. Jeśli do pozycji w katalogu obiektów przypisany jest obiekt monitoringu po zaznaczeniu go na liście pojawi się nowa zakładka podająca dane przekazane przez firmę tworzącą obiekt, tutaj też mamy informację która firma obiekt utworzyła.

Jeśli zakładka ta się nie pojawia a miejscowość lub ulica w katalogu są błędne możemy takie pozycje usunąć, jednak jeśli zakładka ta jest widoczna system nie pozwoli usunąć pozycji z katalogu obiektów. W takim przypadku musimy się skontaktować z firmą która utworzyła obiekt i poprosić o naprawę błędów, w tym przypadku dobrą praktyką będzie podanie dokładnie nazwy miejscowości i ulicy na której obiekt powinien się znajdować. Po przeniesieniu obiektu przez monitoring możliwe będzie usunięcie błędnej pozycji, a obiekt pojawi się pod prawidłową miejscowością i ulicą.

Funkcje dodatkowe

 • Aby móc edytować nazwę ulicy powiązanej z ADM, należy kliknąć w pole nazwa, jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk Ctrl.
 • Stworzono możliwość dodawania miejscowości niepowiązanych z ADM (szare wpisy). Jest to opcja niezalecana, gdyż wszystkie miasta powinny być powiązane z TERYT. Uruchamia się ją poprzez użycie skrótu klawiszowego Ctrl+g.
 • Wpisy, które nie są w  obszarze obsługiwanym wyświetlane są na niebiesko.
 • Wpisy katalogu obiektów złączone z ADM ale posiadające inną nazwę, wyświetlane są czcionką pogrubioną.

Komentowanie jest wyłączone