DWA – Wyświetlacze alarmowe – Usuwanie problemów

Artykuł ten przeznaczony jest dla administratorów systemu SWD-ST, ponieważ zawarte w nim informacje wymagają posiadania przynajmniej minimalnej wiedzy informatycznej. Artykuł podaje metody usuwania następujących problemów:

  1. DevManager – Brak połączenia z ACS
  2. DevManager – nie pojawiają się zainstalowane usługi
  3. DevManager – Nieprawidłowe jednostki w liście konfiguracji usługi
  4. Brak połączenia z urządzeniem
  5. Restart usługi DWA
  6. Usługa nie uruchamia się po restarcie komputera
  7. Czytanie dziennika zdarzeń usługi

 

DevManager – Brak połączenia z ACS

Usługa ACS (Abakus Communication Server) jest kluczową usługą systemu SWD-ST. Jest ona odpowiedzialna za komunikację między sobą poszczególnych elementów systemu takich jak inne usługi sterujące urządzeniami oraz aplikacje. Jeśli podczas analizy logów usług lub konfiguracji urządzeń systemu usługa ta jest nieosiągalna należy przeprowadzić następujące kroki:

– sprawdzić, czy usługa ACS jest uruchomiona na komputerze (serwerze) na którym pracuje baza danych systemu.

W tym celu wybieramy Meny START > Uruchom. Pojawia się okno uruchamiania aplikacji

W oknie wpisujemy „services.msc” i zatwierdzamy. Pojawi się okno usług systemu.

Na liście usług odnajdujemy usługę o nazwie „SACS_KP_NAZWA KOMENDY” i sprawdzamy czy jest ona uruchomiona

– sprawdzić, czy podany został prawidłowy adres oraz port komputera na którym pracuje usługa

Jeśli nie mamy pewności co do adresu i portu który należy podać w konfiguracji możemy to sprawdzić w dowolnej działającej aplikacji SWD-ST. W tym celu wybieramy Menu > Pomoc > O programie. Pojawi się okno informacji o aplikacji, w którym przyciskamy Szczegóły. W zakładce Parametry podany jest adres oraz port serwera ACS z którego korzysta aplikacja.

– sprawdzić czy komunikacja do serwera ACS nie jest blokowana przez zapory systemu Windows lub programy antywirusowe

W tym celu wystarczy wyłączyć zaporę systemu Windows oraz ochronę antywirusową. Jeśli po ich wyłączeniu połączenie do serwera ACS zostanie nawiązane trzeba będzie je poprawnie skonfigurować tak, aby systemy te mogły działać nie zakłócając pracy systemu SWD-ST. Nie zalecamy stałej pracy z wyłączonymi zaporami oraz programami antywirusowymi. Jeśli pojawią się jakieś problemy z rekonfiguracją zapory lub systemu antywirusowego pracownicy naszego serwisu mogą spróbować udzielić pomocy nie mniej jednak należy pamiętać że konfiguracja serwerów oraz aplikacji innych niż SWD-ST nie należy do ich obowiązków, nie mają również obowiązku znać metody konfiguracji wszystkich dostępnych na rynku programów antywirusowych. W przypadku korzystania z programu „Kaspersky” nasi serwisanci nie będą w stanie państwu pomóc ponieważ okna konfiguracji tego programu są blokowane przed dostępem zdalnym.

– sprawdzić, czy komputer na którym pracuje usługa ma połączenie za pomocą sieci z komputerem na którym pracuje serwer ACS.

W tym celu należy uruchomić wiersz poleceń przez wybranie menu START > Uruchom. Pojawi się okno uruchamiania aplikacji.

W oknie tym wpisujemy „cmd” i zatwierdzamy klawiszem Enter lub przyciskiem „OK”. Pojawi się okno wiersza polecenia

W oknie wpisujemy komendę „Ping <adres serwera>”, np. Ping 192.168.0.10 i zatwierdzamy klawiszem Enter

Jeśli badanie ping przejdzie pomyślnie okno powinno wyglądać tak jak powyżej. Badanie ping potwierdza jedynie połączenie z komputerem na którym powinna znajdować się usługa ACS, jednak aby potwierdzić połączenie z samą usługą musimy użyć polecenia telnet (w systemach Windows XP oraz Windows 2003 serwer jest ona domyślnie częścią systemu, w wyższych wersja Windowsa należy ją doinstalować za pomocą menadżera funkcji serwera lub apletu zarządzania funkcjami systemu – w zależności od rodzaju systemu).

W wierszu poleceń wpisujemy komendę „telnet<spacja>adres<spacja>port” np. Telnet 192.168.0.10 2525 i zatwierdzamy klawiszem Enter.

Jeśli badanie przebiegło pomyślnie okno powinno wyglądać dokładnie tak, jak na powyższym obrazku.

Jeśli którekolwiek z powyższych badań nie przebiegło pomyślnie problem jest na poziomie sieci czyli poza kompetencjami naszego serwisu. W celu usunięcia problemu należy kontaktować się z osobą zarządzającą siecią na terenie jednostki.

DevManager – nie pojawiają się zainstalowane usługi

– Sprawdzić, czy usługi są zainstalowane na lokalnej maszynie

W tym celu wybieramy meny START > Uruchom. Pojawia się okno uruchamiania aplikacji

W oknie wpisujemy services.msc i zatwierdzamy przyciskiem OK. Pojawia się okno zarządzania usługami.

W oknie sprawdzamy czy usługa SDWA jest na liście. Jeśli nie, możliwe, że usługa jest zainstalowana na innym komputerze. Aplet DevManager zarządza tylko usługami działającymi na lokalnej maszynie, więc możliwe, że trzeba go uruchomić na innym komputerze.

– Sprawdzić, czy DevManager ma połączenie z serwerem ACS oraz bazą danych

Aplet DevManager przed dopuszczeniem edycji konfiguracji usługi sprawdza czy w systemie istnieje aktualny certyfikat dlatego konieczne jest połączenie z serwerem ACS oraz bazą danych. Jeśli połączenie jest prawidłowe to w ramce oznaczonej cyfrą 2 powinien być widoczny adres serwera bazy danych, a kontrolka połączenia (3) powinna być zielona.

Jeśli te warunki nie są spełnione należy wykonać kroki z rozdziału opisującego problemy z połączeniem z ACS

– Sprawdzić, czy DevManager został uruchomiony jako administrator

Jeśli w aplecie DevManager nie pojawiają się zakładki poszczególnych usług, a poprzednie kroki wykazały, że usługa DWA jest zainstalowana na lokalnym komputerze prawdopodobnie aplet DevManager nie został uruchomiony w trybie administratora. W takim przypadku należy go zamknąć i uruchomić ponownie wybierając z menu kontekstowego dostępnego pod prawym klawiszem myszy opcję „Uruchom jako administrator”

Restart usługi DWA

Częstą przyczyną problemów z integracją z systemem DWA jest utrata stabilności usługi sterującej na skutek utraty połączenia z serwerem ACS, bazą danych, lub innych zewnętrznych czynników. W takim przypadku rozwiązaniem najczęściej jest restart usługi sterującej. Aby wykonać ten restart należy w dowolny sposób wywołać aplet sterujący usługami systemu Windows. Metod wywołania tego apletu jest wiele, każda skuteczna będzie prawidłowa. Do celów tej instrukcji możemy go wywołać przez wybranie menu START > Uruchom. Pojawi się okno uruchamiania aplikacji.

W oknie wpisujemy „services.msc” i zatwierdzamy klawiszem Enter lub przyciskiem „OK”. Pojawi się okno konfiguracji usług systemowych.

Na liście odnajdujemy usługę SDWA, klikamy na niej prawym klawiszem myszy i wybieramy „Uruchom ponownie”.

 

Czytanie dziennika zdarzeń usługi

Kluczową umiejętnością podczas procesu usuwania problemów z oprogramowaniem jest umiejętność czytania logów oprogramowania. W poniższej części zajmiemy się analizą najczęściej występujących problemów z usługą które można wychwycić na podstawie analizy dzienników usługi.

Dzienniki usługi DWA znajdują się w katalogu instalacji usługi w podkatalogu DWA_LOG. Bieżący dziennik ma nazwę zgodną z bieżącą datą w formacie yyyymmdd.log (np. 20120312.log – dziennik z dnia 12 marca 2012roku).

Proces analizy logów każdorazowo dobrze jest rozpocząć od restartu usługi.

Po każdym restarcie prawidłowy wpis dziennika zdarzeń usługi powinien wyglądać następująco:

20:24:28:204 > >> Wersja uruchomionej usługi: 1.25.0.1
20:24:28:205 > Sprawdzenie poprawności konfiguracji
20:24:28:206 > + Uruchomienie z opóźnieniem 1000 ms
20:24:29:213 > Konfiguracja poprawna. Startowanie urządzeń
20:24:29:214 > Wczytywanie listy urządzeń do uruchomienia
20:24:29:215 > Wczytywanie parametrów pracy DWA (2)
20:24:29:216 > ++ CONFIG@JRG nr 1 Płock: COM3/1200
20:24:29:217 > Wczytano 1 urzadzeń.
20:24:29:218 > Uruchamianie DWA
20:24:29:219 > Otwieranie portu COM3
20:24:29:839 > Otwarto port
20:24:29:840 > Nawiązywanie połączenia z ACS: 192.168.0.10:2525
20:24:29:846 > Połączono do ACS
20:24:30:599 > Jednostka: „JRG nr 1 Płock” – Wersja oprogramowania DWA: 2.1

Przeanalizujmy cytowany fragment dziennika zdarzeń usługi.

20:24:28:204 > >> Wersja uruchomionej usługi: 1.25.0.1
20:24:28:205 > Sprawdzenie poprawności konfiguracji

System sprawdził wersję usługi, którą będzie uruchamiał oraz sprawdził jej konfigurację. Jeśli dalszy ciąg dziennika w tym miejscu zgłasza jakieś problemy należy sprawdzić czy plik usługi istnieje w podanej w systemie ścieżce oraz czy klucz rejestru „RunAsService” jest ustawiony na „1” Jeśli powyższe warunki są zachowane kontaktujemy się z serwisem firmy Abakus.

20:24:28:206 > + Uruchomienie z opóźnieniem 1000 ms
20:24:29:213 > Konfiguracja poprawna. Startowanie urządzeń

Usługa odczeka 1 sekundę po czym zostanie uruchomiona.
20:24:29:214 > Wczytywanie listy urządzeń do uruchomienia
20:24:29:215 > Wczytywanie parametrów pracy DWA (2)

Usługa nawiązuje połączenie z bazą danych systemu i odczytuje zapisane tam parametry uruchomienia, Jeśli po tym zdarzeniu dziennik wygląda inaczej niż w przykładzie należy sprawdzić czy jest możliwe nawiązanie połączenia  bazą danych systemu. W tym celu można wykorzystać informacje zawarte w w rozdziale poświęconym usuwaniu problemów z połączeniem z serwerem ACS, pamiętając jednak, że baza danych pracuje na porcie 3050, a odpowiadająca za nią usługa to „Firebird Server Default Instance”.
20:24:29:216 > ++ CONFIG@JRG nr 1 Płock: COM3/1200
20:24:29:217 > Wczytano 1 urzadzeń.

Urządzenia zostały wczytane z bazy danych i rozpoczynamy ich uruchamianie.

20:24:29:218 > Uruchamianie DWA
20:24:29:219 > Otwieranie portu COM3
20:24:29:839 > Otwarto port

Następuje próba przechwycenia portu COM zdefiniowanego dla urządzenia DWA. Jeśli dziennik wygląda dokładnie tak jak powyżej oznacza to, że przechwycony port był wolny (nie był zajęty przez inną usługę lub aplikację), nie oznacza to jednak, że do tego portu na pewno zostało podłączone urządzenie DWA. Jeśli po tych komendach wystąpił błąd należy sprawdzić czy na pewno podany został właściwy port COM.

20:24:29:840 > Nawiązywanie połączenia z ACS: 192.168.0.10:2525
20:24:29:846 > Połączono do ACS

Następuje próba nawiązania połączenia z serwerem ACS. Próba zakończona pomyślnie. Jeśli usługa nie nawiązała połączenia z serwerem ACS należy wykonać czynności wymienione w rozdziale poświęconym usuwaniu problemów z połączeniem z serwerem ACS.

20:24:30:599 > Jednostka: „JRG nr 1 Płock” – Wersja oprogramowania DWA: 2.1

Usługa połączyła się z urządzeniem, odpytała go o wersję oprogramowania i otrzymała odpowiedź. Taka linijka w logu oznacza, że wszystko zostało poprawnie skonfigurowane i uruchomione i funkcjonalność będzie działała poprawnie. Jeśli ta linijka nie pojawiła się w dzienniku należy przeprowadzić kroki z rozdziału o usuwaniu problemów z połączeniem z urządzeniem.

Podczas pracy systemu każde przesłanie komendy włączenia wyświetlaczy z systemu będzie skutkowało zapisaniem następującego fragmentu dziennika:

14:21:47:388 > Jednostka: „JRG nr 1 Płock „(prg) – Żądanie włączenia statusu: 16,0003521774803
14:21:48:574 > Jednostka: „JRG nr 1 Płock „(dev) – Otrzymano status: 0000000000001000
14:21:51:007 > Jednostka: „JRG nr 1 Płock „(dev) – Otrzymano status: 1000000000001000
14:22:05:531 > Jednostka: „JRG nr 1 Płock „(dev) – Otrzymano status: 0000000000000000

W cytowanym fragmencie pierwsza linijka oznacza wysłanie żądania do urządzenia (świadczy o tym dopisek „(prg)”). Druga linijka to komunikat otrzymany od urządzenia (dev) o zapaleniu cyfry 4 (bitowo od prawej do lewej). Trzecia linijka to komunikat od urządzenia o włączeniu dzwonków alarmowych. Czwarta linijka to komunikat o skasowaniu alarmów na manipulatorze.

Jeśli po pierwszej linijce z analizowanego fragmentu w dzienniku pojawia się komunikat „Timeout” należy przeprowadzić kroki z rozdziału o usuwaniu problemów z połączeniem z urządzeniem.

Usługa DWA działa w ten sposób, że cały czas odpytuje manipulator DWA o jego stan i jeśli tylko wykryje jakąkolwiek zmianę to zapisuje taką informację do dziennika, dzięki temu w dzienniku zapisywane są również informacje o ręcznym uruchomieniu wyświetlaczy.

Komentowanie jest wyłączone