DWA – Wyświetlacze alarmowe – Instalacja i konfiguracja

Podłączenie urządzenia do komputera lub n-portu

Do połączenia urządzenia z n-portem lub komputerem należy używać tylko i wyłącznie kabli dostarczonych wraz z urządzeniem. Jeśli użytkownik nie posiada odpowiedniego przewodu można go zamówić u producenta systemu DWA, firmy Platan2. Połączenie za pomocą kabli standardowych zakupionych w sklepach ze sprzętem komputerowym nie będzie działało. W przypadku podłączenia do komputera przewód należy połączyć z fizycznym portem COM. Z naszych doświadczeń wynika, że wszelkie konwertery portów COM-USB nie działają z tym urządzeniem poprawnie. Jeśli w komputerze nie ma wystarczającej ilości portów COM zalecamy użycie kart rozszerzeń typu PCI-RS.  Bazując na zebranych opiniach, sugerujemy urządzenia firmy MOXA, są one wielokrotnie stosowane, nie przysparzają żadnych problemów technicznych. Nie oznacza to jednak, że urządzenia innych firm nie będą działały poprawnie, jedynie z powodu braku własnych doświadczeń, nie mamy pewności ich działania.

Instalacja usługi

Instalację usługi rozpoczynamy od umieszczenia plików usługi oraz apletu sterującego w zalecanym miejscu. Zalecanym katalogiem do instalacji usługi jest katalog „Devices” znajdujący się w katalogu instalacji systemu SWD-ST (najczęściej „swdst25”). Jeśli usługę instalujemy na komputerze który nie jest serwerem systemu SWD-ST zalecamy stworzenie analogicznej ścieżki na dysku który nie jest dyskiem instalacji systemu operacyjnego (np. D:\swdst25\devices\…). W katalogu tym należy umieścić pliki usługi (dwa.exe oraz dwa.map) znajdujące się domyślnie na serwerze systemu SWD-ST w katalogu instalacyjnym (…\swdst25\install\_common package\devices) oraz pliki apletu sterującego (DEVManager.cpl oraz DEVManager.map) znajdujące się domyślnie na serwerze systemu SWD-ST w katalogu serwera ACS (…\swdst25\acs). Usługę instalujemy z wiersza poleceń systemu Windows w tym celu wybieramy menu Start > Uruchom i w pojawiającym się oknie wpisujemy „cmd” i zatwierdzamy „OK”

W systemach nowszych od Windows XP oraz Windows 2003 Serwer będziemy potrzebowali uprawnień administratora więc wiersz polecenia należy uruchomić z tymi uprawnieniami przez odnalezienie go w menu programów systemu (Start > Wszystkie programy > Akcesoria > Wiersz polecenia) i uruchomienie go przez kliknięcie prawym klawiszem i wybranie z menu kontekstowego opcji „Uruchom jako administrator”

W oknie wiersza polecenia podajemy pełną ścieżkę do pliku wykonywalnego usługi z parametrem ” /install”

Jeśli instalacja przebiegła prawidłowo system wyświetli odpowiednią informację

Jeśli powyższe okno zostało wyświetlone oznacza to, że instalacja przebiegła prawidłowo. Aby upewnić się, że parametry uruchomienia usługi są prawidłowe należy jeszcze uruchomić edytor rejestru systemu (Start > Uruchom > regedit) i sprawdzić czy klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Abakus\DWA_SRV\RunAsService (dla systemów 64-bit: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\Abakus\DWA_SRV\RunAsService) ma wartość „1”.

Jeśli wszystkie powyższe kroki zostały przeprowadzone zgodnie z instrukcja usługa została zainstalowana i możemy przejść do jej konfiguracji.

Konfiguracja usługi w aplikacji SWD-ST.

W przypadku Obsługi wyświetlaczy alarmowych konfigurację należy rozpocząć od aplikacji SWD-ST. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy posiadamy w systemie odpowiedni certyfikat. W tym celu wybieramy z Menu programu System > Certyfikaty

W oknie certyfikatów należy sprawdzić czy znajduje się tam certyfikat na uruchamianą funkcjonalność, w naszym przypadku DWA.

Jeśli certyfikat taki nie istnieje należy zwrócić się do działu handlowego w celu otrzymania oferty na zakup oprogramowania lub do działu serwisu z prośbą o wystawienie jednorazowego terminowego certyfikatu testowego na oprogramowanie.

Kolejnym krokiem jest przejście do konfiguracji urządzeń

Pojawi sie okno konfiguracji urządzeń. Z lewej strony wybieramy „DWA”.

Aby dodać kolejną jednostkę do listy jednostek obsługiwanych w systemie należy wybrać przycisk „Dopisz”. Pojawi się okno wyboru jednostek.

W oknie wyboru jednostek oznaczamy jednostkę dla której chcemy skonfigurować obsługę wyświetlacza i zatwierdzić przyciskiem „Wybór”. Pojawi się kolejne okno w którym będziemy mieli możliwość przypisania pojazdów do kolejnych cyfr wyświetlaczy alarmowych.

Aby przypisać pojazd do cyfry należy zaznaczyć ją na liście i użyć przycisku „Dopisz”. Pojawi się okno ustawień pozycji DWA.

W tym oknie wybieramy przycisk „Przypisz samochód”. Pojawia się okno z listą pojazdów

Na liście pojazdów zaznaczamy pojazd który chcemy przypisać do cyfry.

Ostatnie czynności należy powtórzyć kolejno dla wszystkich cyfr wyświetlacza do których chcemy przypisać pojazdy.

Uwaga – przypisanie pojazdów musi odbyć się zgodnie z instrukcją za pomocą przycisku „Przypisz samochód”, jeśli zamiast tego zostaną tylko wpisane nazwy pojazdów będą one prezentowane w systemie ale nie będą automatycznie zapalane przy dyspozycji pojazdów, ponieważ nie istnieje powiązanie między cyfrą a pojazdem.

System SWD-ST pozwala na konfiguracje obsługi wyświetlaczy alarmowych tylko zgodnie z zasadą jeden pojazd = jedna cyfra. Nie ma możliwości takiej konfiguracji usługi aby przy dyspozycji jednego pojazdu zapalane było kilka cyfr i odwrotnie aby przy dyspozycji kilku różnych pojazdów była zapalana ta sama cyfra. Nie ma również możliwości zapalania innych cyfr w przypadku różnych rodzajów zdarzeń.

Konfiguracja usługi w aplecie DEVManager.cpl

Kolejnym krokiem jest konfiguracja usługi za pomocą apletu DevManager. Aplet DevManager służy do konfiguracji podstawowych parametrów pracy usługi. Należy pamiętać że ma od dostęp do usług systemowych w związku z tym w systemach wyższych niż Windows XP oraz Windows 2003 Serwer należy go uruchamiać przez menu kontekstowe dostępne pod prawym klawiszem myszki i wybranie opcji „Uruchom jako administrator”

 

Po uruchomieniu pojawi się zakładka „Ogólne”.

Zakładka przedstawia krótkie podsumowanie informacji o aktualnie zainstalowanych oraz uruchomionych urządzeniach współpracujących z SWD-ST. W tej zakładce nie ma żadnych ustawień. W analizowanym przykładzie w poprzednim kroku zainstalowaliśmy usługę DWA więc powinna ona pojawić się jako „Nieaktywna”. Jeśli usługa DWA jest pierwszą instalowaną w systemie usługą w następnym kroku musimy przejść na zakładkę „Ustawienia domyślne”

W zakładce tej konfigurujemy podstawowe ustawienia systemu wspólne dla wszystkich usług, czyli adres oraz port ACS. Odpowiednie ustawienia należy podać w kolejnych polach (1). Domyślny port dla ACS systemu w wersji 2.5 to 2525. Jeśli adres i port zostały podane prawidłowo po wybraniu przycisku „Zapisz” w polach znajdujących się w ramce „Ustawienia bazy danych” (2) powinny pojawić się parametry dostępu do bazy danych systemu, ikona znajdująca się w prawym górnym rogu okna (3) powinna zmienić kolor na zielony (jeśli wcześniej była czerwona) i powinna się pojawić zakładka DWA.

Jeśli w tym kroku wystąpiły jakieś problemy należy przejrzeć instrukcję usuwania problemów w której można odnaleźć ich rozwiązanie.

Przechodzimy do zakładki DWA.

Parametr „TimeOut” odpowiada za globalny czas progowy oczekiwania na odpowiedź z urządzenia w milisekundach – domyślnie 2000 ms
Parametr „Ilość powtórzeń” definiuje ilość prób połączenia z urządzeniem w przypadku przekroczenia czasu progowego – domyślnie 3
Flaga „Uruchom przy starcie systemu operacyjnego” odpowiada za automatyczne uruchamianie usługi i powinna być zaznaczona
Parametr „Opóźnienie uruchamiania” określa czas opóźnienia przy uruchamianiu usługi potrzeby na przykład w przypadku wolnego uruchamiania się serwera ACS lub silnika bazy danych, podawany jest w milisekundach – domyślnie 1000
Ustawienia ACS wczytujemy za pomocą przycisku „Ustawienia domyślne” i zapisujemy przyciskiem „Zapisz”

Po przeprowadzeniu tych czynności na liście powinny pojawić się jednostki które wcześniej zostały zdefiniowane w ustawieniach znajdujących się w aplikacji SWD-ST. Jeśli w tym oknie pojawiły się dodatkowo jednostki, które nie zostały zdefiniowane w aplikacji należy przejrzeć instrukcję usuwania problemów w której można odnaleźć rozwiązanie tego problemu.

Jeśli poprzedni krok przebiegł bez problemów oznaczamy flagę przy jednostce której wyświetlacz ma być obsługiwany przez konfigurowaną usługę i przechodzimy do okna ustawień przez kliknięcie na jednostce prawym klawiszem myszy i wybranie z meny kontekstowego opcji Edytuj.

W oknie edycji DWA podajemy kolejne parametry:
Parametr „Port com” odpowiada za numer portu do którego podłączone jest urządzenie DWA
Parametr „Prędkość transmisji”  odpowiada za szybkość komunikacji z urządzeniem – domyślnie 1200
Parametr „TimeOut” odpowiada za czas progowy oczekiwania na odpowiedź z urządzenia w milisekundach – tutaj domyślnie 2500 ms
Parametr „Ilość powtórzeń” definiuje ilość prób połączenia z urządzeniem w przypadku przekroczenia czasu progowego – domyślnie 3

W tym oknie można również ustawić automatyczne wyłączenie cyfr lub cyfr i dzwonka oraz podać czas po którym system powinien je wyłączyć. Przy konfiguracji parametru automatycznego wyłączenia cyfr należy pamiętać, że w przypadku podłączenia do systemu DWA napędów bram garażowych po wyłączeniu cyfry brama zaczyna się zamykać, więc niepoprawna konfiguracja tego parametru może spowodować zamknięcie się bramy na wyjeżdżający do akcji samochód. W takim przypadku zalecamy wyłączenie automatu dla cyfr i pozostawienie jedynie automatycznego wyłączania dzwonków.

Obsługę DWA można skonfigurować w ten sposób żeby jedna usługa obsługiwała wszystkie wyświetlacze – w takim przypadku w ramach konfiguracji tej usługi należy oznaczyć flagi i skonfigurować ustawienia dla wszystkich podłączonych pod nią urządzeń. Jeśli każdy system wyświetlaczy jest obsługiwany przez inną usługę należy pamiętać żeby flagi przy nieobsługiwanych jednostkach pozostały wyłączone.

Po zakończeniu konfiguracji uruchamiamy usługę za pomocą przycisku „Uruchom”. Stan usługi powinien zmienić się na Uruchomiona, jeśli jednak tak się nie stało należy raz jeszcze przeanalizować tę instrukcję i sprawdzić czy wszystkie podane w niej kroki zostały prawidłowo wykonane oraz przejrzeć instrukcję usuwania problemów w której można odnaleźć rozwiązania najczęściej występujących problemów.

Jeśli usługa uruchomiła się prawidłowo można przejść do kolejnej instrukcji opisującej użytkowanie nowej funkcjonalności w systemie SWD.

Komentowanie jest wyłączone