FAQ – pytania użytkowników

Frequently Asked Questions

SWD-ST 2.5 Go To Top

Dlaczego po ponownym uruchomieniu serwera, na którym zainstalowany jest system SWD-ST, wybrane moduły (np. DSP, DWA) za każdym razem przestają funkcjonować

Po wykonaniu restartu serwera, na którym zainstalowany jest system SWD-ST 2.5, należy pamiętać o restarcie usług składowych systemu SWD-ST np. SDSP, SDWA, SDTx zainstalowanych na końcówkach klienckich.
Najlepszym sposobem jest restart komputera do którego podłączone są usługi składowe. Zazwyczaj jest to jeden z komputerów na SK.

BazaSiS - Dlaczego nie możemy wpisać dwa razy tej samej funkcji? Np. dwóch oficerów operacyjnych.
Dlaczego nie możemy ustalić kolejności wyświetlania obsady osobowej?

Jest to konsekwencja Centralnego zarządzania katalogami. W przypadku obsady osobowej zarządzanie obejmuje też kolejność oraz ilość występowań dla funkcji obsady osobowej dla konkretnych rodzajów jednostek. Plusem jest to, że jest tak samo w całym kraju, minusem, że wszyscy podlegają jednej regule.

Rejestr Wyjazdów - Nie mogę zmienić czasu przyjęcia zgłoszenia podczas tworzenia Karty Zdarzenia

Takie zachowanie oznacza, że jest włączona opcja "aktualizacji czasu zgłoszenia".

Należy wejść w Ustawienia ->Ustawienia programu -> Rejestr Wyjazdów -> Ustawienia wyświetlania zaznaczona jest opcja "Aktualizacja czas zgłoszenia". Proszę odznaczyć opcję i zapisać. Wtedy edycja tego czasu ponownie będzie możliwa. Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do zmiany konfiguracji programu problem można również rozwiązać przez zapisanie karty zdarzenia i edytowanie jej - podczas edycji mechanizm aktualizacji czasu zgłoszenia nie jest aktywny.

Rejestr Wyjazdów - Czy archiwizacja zdarzeń będzie konieczna przed wylogowaniem użytkownika czyli przejęciem nowej zmiany?

Nie. Archiwizacja zdarzeń nie jest powiązana z funkcją wylogowania. Natomiast należy pamiętać, że każda operacja w systemie jest rejestrowana i podpisywana aktualnym użytkownikiem, dlatego przelogowanie podczas zmiany służby jest wymagane.

Rejestr Wyjazdów - Do czego używany jest czas "zakończenie dyspozycji"? Kogo on dotyczy?

Czas "Zakończenie dyspozycji" powstał po rozbudowie czasów w SWD-ST 2.5. Obecnie nie ma jednego wspólnego czasu który kończyłby dyspozycję – kiedyś był to "powrót do bazy", w tej chwili mamy: powrót do bazy, przedysponowanie, zawrócenie z trasy, anulowanie dyspozycji. Konieczne było wprowadzenie jednego czasu, który jednoznacznie oznacza iż dyspozycja jest zakończona i czas ten najczęściej ustawiany jest automatycznie.

EWID - Dlaczego usuwając meldunek numer zostaje "pusty"? Wpisując nowy meldunek mamy "dziurę" w numeracji.

Od nowej wersji SWD-ST numer meldunku jest jego JEDNOZNACZNYM IDENTYFIKATOREM, co za tym idzie, numer raz nadany, nigdy nie może być zmieniony. Po usunięciu meldunku nadany mu numer pozostaje. Tak więc numer nie mówi już o liczbie meldunków i numeracja nie musi być ciągła. Nie ma możliwości przesunięcia numeracji, ani zmiany numeru w żadnym wypadku. Nie można przywrócić usuniętego meldunku, ale możliwy jest jego podgląd

EWID - Kontrola meldunku - Ostrzeżenie 95 „Źle określono wielkość MZ”.

Ostrzeżenie pojawia się jeśli zostanie wybrane "11.Zabezpieczenie imprezy masowej" lub tylko i wyłącznie "10.Zabezpieczenie miejsca zdarzenia" i wielkość MZ nie jest zaznaczona jako Małe.

BazaSiS - Znalazłem błąd w Katalogu SiS
Dlaczego pojazd o wadze 14 500kg klasyfikuje jako GCBA
Jak wpisać do systemu pojazd typu SHD? W obsadzie brak funkcji "dyżur domowy"?

W nowej wersji SWD-ST wszystkie KATALOGI (np funkcje, wydziały, rodzaje pojazdów, itp) oraz Katalog SiS + Automatyczne nazwy zarządzane sa na stopniu CENTRALNYM.

W związku z tym WSZELKIE uwagi, spostrzeżenia oraz pytania o klasyfikację NALEŻY kierować do właściwych administratorów wojewódzkich. Firma ABAKUS nie zajmuje się obsługa tego typu zgłoszeń.

Baza SiS - Czy funkcje obsad są zapamiętywane?

Tak. Aby po otwarciu zmiany system załadował wskazane wcześniej funkcje obsad, należy je dodać do Szablonu Obsad Osobowych (tylko funkcje - bez nazwisk). Szablon dostępny jest klikając PKM na nazwie jednostki.

EWID - Jak zmienić Miejscowość lub Ulicę w meldunku?

Aby zmienić Miasto / Ulicę w meldunku Ewid należy kliknąć ikonę [...] znajdującą się po prawej
stronie wiersza Gmina i wybrać(rozwinąć) ponownie powiat/gminę co pozwoli wybrać nowe miasto.
Dopiero po wybraniu miasta wczytane zostaną ulice. Zaznaczenie ulicy powoduje wczytanie nowego zestawu danych adresowych do meldunku.

swd25-ewid-zmiana-ulicy

Baza SiS - Czy szablon obsady można ustawić dla danego samochodu?

Tak. Podobnie jak w przypadku Obsad osobowych w jednostce, na pojeździe można przygotować szablon zawierający tylko funkcje dostępne dla danego pojazdu. Szablon dostępny jest klikając PKM na wybranym pojeździe. Warto ustalić funkcje dla wszystkich posiadanych pojazdów, by później w trakcie prowadzonych zdarzeń łatwiej można było uzupełniać obsady.

Baza SiS - Co powoduje kliknięcie w opcję "ZATWIERDŹ I ARCHIWIZUJ OBSADĘ" ?

Opcja ta powoduje to, że w KW PSP widzi, iż dany powiat zatwierdził obsadę, co powinno oznaczać, iż to co jest wpisane w obsadzie osobowej jest poprawne. W wersji 2.0 SWD-ST oficer KW PSP wiedział, że obsada jest poprawna po tym, iż otrzymał ręcznie wysłany cały stan SiS. Teraz wszystkie dane przesyłają się automatycznie, przez co oficer WSKR na nowej zmianie (bez tej funkcji zatwierdzania) nie wiedziałby czy ta zmiana w tym powiecie nie jest z poprzedniej zmiany (czy dany powiat zaktualizował w tym dniu obsady).

Baza SiS - Jak przenieść łopatę, wiadro czy kanister do sprzętu logistycznego?
Jak przenieść PONTON do pojazdów?

Sprzęt zmigorwany z SWD-ST 2.0 zawiera wpisy i rodzaje według "starej" klasyfikacji. Obecny system wymaga przyporządkowania do Nowego Katalogu SiS. Sprzęt, który wcześniej był jako "ratowniczy" a obecnie jest "logistyczny" lub "pojazdy", należy usunąć i ponownie wpisać do poprawnej zakładki. W opracowaniu jest mechanizm umożliwiający klonowanie sprzętu pomiędzy kategoriami. Funkcja ta pojawi się w kolejnych wersjach.

EWID - Nie mogę zaznaczyć ostatniej pozycji na liście "8.Dział" oraz "9.Kod właściciela" [tylko Win7]

Aby zaznaczyć te pozycje należy zaznaczyć pozycję przedostatnią i przejść klawiszem strzałki poziom niżej. Problem związany jest ze zmienionym sposobem wyświetlania okien w Win7. Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Baza SiS - Dlaczego na liście sprzętu niektóre nazwy występują podwójnie, np. "GBA 2,5/16 GBA 2.5/16"

Podwójne nazwy to efekt połączenia nazwy automatycznej, nadanej przez algorytm SWD-ST oraz nazwy zmigrowanej z poprzedniej wersji. Podczas EDYCJI sprzętu należy zwracać uwagę aby pole NAZWA zawierało jedynie dodatkowe informacje o tym sprzęcie, np. "- MAN" co w efekcie finalnym da nazwę "GBA 2,5/16 - MAN"

Rejestr Wyjazdów - Proszę o wyjaśnienie pojęcia Rejonu działania i Terenu działania - czym one się różnią?

Rejon działania - W zależności od rodzaju jednostki dyspozycji rejonem działania jest:
• KG PSP - cały kraj;
• KW PSP - województwo, w którym znajduje się siedziba;
• KM/KP PSP - jeden lub dwa powiaty (np. PSP obsługujące powiaty ziemski i grodzki);
• JRG, PJRG, OSP w KSRG, POSP w KSRG - taki sam jak nadrzędnej jednostki KM/KP PSP;
• OSP spoza KSRG, POSP spoza KSRG - gmina znajdująca się w rejonie działania nadrzędnej jednostki KM/KP PSP;
• Pozostałe rodzaje jednostek służby SP oraz rodzaje jednostek innych służb - brak określonego rejonu działania.
Teren działania - pojęcie terenu działania istnieje tylko dla jednostek JRG i PJRG – jest to całość lub
część rejonu działania nadrzędnej jednostki KP/KM PSP.
W zależności od rodzaju jednostki dyspozycji terenem działania jest:
• JRG - jeśli pod danym KM/KP PSP istnieje więcej niż jedna jednostka JRG, to informacja o terenie działania danego JRG
jest zdefiniowana w Katalogu Obiektów. Jeśli dany obiekt nie posiada wybranej jednostki JRG to dyspozycja będzie miała zaznaczoną opcję
"Nie określono" oraz możliwość ręcznej korekty przez dyspozytora. Jeśli pod danym KM/KP PSP istnieje tylko jedno JRG to teren działania
tego JRG jest automatycznie rejonem działania KM/KP PSP.
• PJRG - teren działania nadrzędnego JRG.

Katalog obiektów – brak miejscowości i brak skojarzenia z TERYT. Czy moja miejscowość jest w bazie TERYT?

Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy odpowiednio wyprowadzić błędy powstałe w katalogu obiektów systemu a wynikające z obsługi bazy TERYT w systemie. W pierwszej kolejności należy dodać wszystkie obiekty (Miejscowości i Ulice) z obsługiwanego obszaru administracyjnego. Obiekty te można dodać w katalogu obiektów poprzez użycie przycisku oznaczonego literą „M” i wyborze obszaru gminy lub całego powiatu obszaru który chcemy dodać do systemu. W drugiej kolejności dokonujemy próby skojarzenia dodanych pozycji z istniejącym już katalogiem obiektów. Aby skojarzyć miejscowości i ulice z TERYT należy przycisnąć przycisk oznaczony ikoną "T". Spowoduje to skojarzenie wszystkich zgodnych pozycji z bazą TERYT. w następnej kolejności należy przejrzeć pozostałe oznaczone na szaro pozycje i spróbować uzgodnić je z pozycjami pochodzącymi z katalogu TERYT i wyświetlanymi na czarno. Najczęstsze problemy zauważone to różnice w nazwach to np. Pcim I <> Pcim Pierwszy lub Pcim-Kolonia <> Pcim Kolonia, należy również zwrócić uwagę na dodatkowe spacje na początku lub końcu nazw. Po wykonaniu tych czynności w katalogu obiektów wszystkie pozycje powinny być prezentowane na czarno, jeśli jednak tak nie jest należy sprawdzić czy pozostałe pozycje w ogóle istnieją w bazie TERYT. Należy również mieć na uwadze, że obiekty tego katalogu importowane są zgodnie ze ścieżką Kraj-województwo-powiat-gmina-miejscowość-ulica. Nie importujemy dzielnic oraz integralnych części miejscowości takich jak kolonie czy przysiółki.

Bazę TERYT Można samodzielnie przeglądać pod adresem: http://www.stat.gov.pl/broker/access/definitionTree.jspa - system SWD-ST korzysta z danych zawartych właśnie w tej bazie.

SWD-ST 3 Go To Top

Rejestr Wyjazdów - Proszę o wyjaśnienie pojęcia Rejonu działania i Terenu działania - czym one się różnią?

Rejon działania - W zależności od rodzaju jednostki dyspozycji rejonem działania jest:
• KG PSP - cały kraj;
• KW PSP - województwo, w którym znajduje się siedziba;
• KM/KP PSP - jeden lub dwa powiaty (np. PSP obsługujące powiaty ziemski i grodzki);
• JRG, PJRG, OSP w KSRG, POSP w KSRG - taki sam jak nadrzędnej jednostki KM/KP PSP;
• OSP spoza KSRG, POSP spoza KSRG - gmina znajdująca się w rejonie działania nadrzędnej jednostki KM/KP PSP;
• Pozostałe rodzaje jednostek służby SP oraz rodzaje jednostek innych służb - brak określonego rejonu działania.
Teren działania - pojęcie terenu działania istnieje tylko dla jednostek JRG i PJRG – jest to całość lub
część rejonu działania nadrzędnej jednostki KP/KM PSP.
W zależności od rodzaju jednostki dyspozycji terenem działania jest:
• JRG - jeśli pod danym KM/KP PSP istnieje więcej niż jedna jednostka JRG, to informacja o terenie działania danego JRG
jest zdefiniowana w Katalogu Obiektów. Jeśli dany obiekt nie posiada wybranej jednostki JRG to dyspozycja będzie miała zaznaczoną opcję
"Nie określono" oraz możliwość ręcznej korekty przez dyspozytora. Jeśli pod danym KM/KP PSP istnieje tylko jedno JRG to teren działania
tego JRG jest automatycznie rejonem działania KM/KP PSP.
• PJRG - teren działania nadrzędnego JRG.

Baza SiS - Dlaczego na liście sprzętu niektóre nazwy występują podwójnie, np. "GBA 2,5/16 GBA 2.5/16"

Podwójne nazwy to efekt połączenia nazwy automatycznej, nadanej przez algorytm SWD-ST oraz nazwy zmigrowanej z poprzedniej wersji. Podczas EDYCJI sprzętu należy zwracać uwagę aby pole NAZWA zawierało jedynie dodatkowe informacje o tym sprzęcie, np. "- MAN" co w efekcie finalnym da nazwę "GBA 2,5/16 - MAN"

EWID - Nie mogę zaznaczyć ostatniej pozycji na liście "8.Dział" oraz "9.Kod właściciela" [tylko Win7]

Aby zaznaczyć te pozycje należy zaznaczyć pozycję przedostatnią i przejść klawiszem strzałki poziom niżej. Problem związany jest ze zmienionym sposobem wyświetlania okien w Win7. Pracujemy nad jego rozwiązaniem.

Baza SiS - Jak przenieść łopatę, wiadro czy kanister do sprzętu logistycznego?
Jak przenieść PONTON do pojazdów?

Sprzęt zmigorwany z SWD-ST 2.0 zawiera wpisy i rodzaje według "starej" klasyfikacji. Obecny system wymaga przyporządkowania do Nowego Katalogu SiS. Sprzęt, który wcześniej był jako "ratowniczy" a obecnie jest "logistyczny" lub "pojazdy", należy usunąć i ponownie wpisać do poprawnej zakładki. W opracowaniu jest mechanizm umożliwiający klonowanie sprzętu pomiędzy kategoriami. Funkcja ta pojawi się w kolejnych wersjach.

Baza SiS - Co powoduje kliknięcie w opcję "ZATWIERDŹ I ARCHIWIZUJ OBSADĘ" ?

Opcja ta powoduje to, że w KW PSP widzi, iż dany powiat zatwierdził obsadę, co powinno oznaczać, iż to co jest wpisane w obsadzie osobowej jest poprawne. W wersji 2.0 SWD-ST oficer KW PSP wiedział, że obsada jest poprawna po tym, iż otrzymał ręcznie wysłany cały stan SiS. Teraz wszystkie dane przesyłają się automatycznie, przez co oficer WSKR na nowej zmianie (bez tej funkcji zatwierdzania) nie wiedziałby czy ta zmiana w tym powiecie nie jest z poprzedniej zmiany (czy dany powiat zaktualizował w tym dniu obsady).

Baza SiS - Czy szablon obsady można ustawić dla danego samochodu?

Tak. Podobnie jak w przypadku Obsad osobowych w jednostce, na pojeździe można przygotować szablon zawierający tylko funkcje dostępne dla danego pojazdu. Szablon dostępny jest klikając PKM na wybranym pojeździe. Warto ustalić funkcje dla wszystkich posiadanych pojazdów, by później w trakcie prowadzonych zdarzeń łatwiej można było uzupełniać obsady.

Baza SiS - Czy funkcje obsad są zapamiętywane?

Tak. Aby po otwarciu zmiany system załadował wskazane wcześniej funkcje obsad, należy je dodać do Szablonu Obsad Osobowych (tylko funkcje - bez nazwisk). Szablon dostępny jest klikając PKM na nazwie jednostki.

BazaSiS - Dlaczego nie możemy wpisać dwa razy tej samej funkcji? Np. dwóch oficerów operacyjnych.
Dlaczego nie możemy ustalić kolejności wyświetlania obsady osobowej?

Jest to konsekwencja Centralnego zarządzania katalogami. W przypadku obsady osobowej zarządzanie obejmuje też kolejność oraz ilość występowań dla funkcji obsady osobowej dla konkretnych rodzajów jednostek. Plusem jest to, że jest tak samo w całym kraju, minusem, że wszyscy podlegają jednej regule.

BazaSiS - Znalazłem błąd w Katalogu SiS
Dlaczego pojazd o wadze 14 500kg klasyfikuje jako GCBA
Jak wpisać do systemu pojazd typu SHD? W obsadzie brak funkcji "dyżur domowy"?

W nowej wersji SWD-ST wszystkie KATALOGI (np funkcje, wydziały, rodzaje pojazdów, itp) oraz Katalog SiS + Automatyczne nazwy zarządzane sa na stopniu CENTRALNYM.

W związku z tym WSZELKIE uwagi, spostrzeżenia oraz pytania o klasyfikację NALEŻY kierować do właściwych administratorów wojewódzkich. Firma ABAKUS nie zajmuje się obsługa tego typu zgłoszeń.

Katalog obiektów – brak miejscowości i brak skojarzenia z TERYT. Czy moja miejscowość jest w bazie TERYT?

Przed rozpoczęciem pracy w systemie należy odpowiednio wyprowadzić błędy powstałe w katalogu obiektów systemu a wynikające z obsługi bazy TERYT w systemie. W pierwszej kolejności należy dodać wszystkie obiekty (Miejscowości i Ulice) z obsługiwanego obszaru administracyjnego. Obiekty te można dodać w katalogu obiektów poprzez użycie przycisku oznaczonego literą „M” i wyborze obszaru gminy lub całego powiatu obszaru który chcemy dodać do systemu. W drugiej kolejności dokonujemy próby skojarzenia dodanych pozycji z istniejącym już katalogiem obiektów. Aby skojarzyć miejscowości i ulice z TERYT należy przycisnąć przycisk oznaczony ikoną "T". Spowoduje to skojarzenie wszystkich zgodnych pozycji z bazą TERYT. w następnej kolejności należy przejrzeć pozostałe oznaczone na szaro pozycje i spróbować uzgodnić je z pozycjami pochodzącymi z katalogu TERYT i wyświetlanymi na czarno. Najczęstsze problemy zauważone to różnice w nazwach to np. Pcim I <> Pcim Pierwszy lub Pcim-Kolonia <> Pcim Kolonia, należy również zwrócić uwagę na dodatkowe spacje na początku lub końcu nazw. Po wykonaniu tych czynności w katalogu obiektów wszystkie pozycje powinny być prezentowane na czarno, jeśli jednak tak nie jest należy sprawdzić czy pozostałe pozycje w ogóle istnieją w bazie TERYT. Należy również mieć na uwadze, że obiekty tego katalogu importowane są zgodnie ze ścieżką Kraj-województwo-powiat-gmina-miejscowość-ulica. Nie importujemy dzielnic oraz integralnych części miejscowości takich jak kolonie czy przysiółki.

Bazę TERYT Można samodzielnie przeglądać pod adresem: http://www.stat.gov.pl/broker/access/definitionTree.jspa - system SWD-ST korzysta z danych zawartych właśnie w tej bazie.

Komentowanie jest wyłączone